Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

1) Cennik obowiązujący od 01.04.2020 r.

2) Cennik obowiązujący od 01.07.2024 r.

 

Fundusz rekultywacyjny

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi w każdym roku ok. 1,50 %.